• آدرس: خیابان سئول شمالی، خیابان هفتم شرقی، شماره ۷
  • امور مشتریان:88215704 | 88215904
  • ایمیل کارگزاری:info@fardabroker.com

شماره حساب ها

ردیف بانک نوع حساب شماره حساب شماره شبا شعبه
1 جاري 849-40-1485821-2 ir110560084904001485821002 سي تير - 849
2 سيبا 0105763268003 ir270170000000105763268003 بورس اوراق بهادار - 695
3 جاری 1018903000001 ir570510010189000300000001 مركزي - 101
4 جاري 106-2-4689591-1 ir240550010600204689591001 حافظ - 106
5 جاري 1039-21-17981-7 ir250540103902100017981007 حافظ شمالي - 1039
6 جاري 256-110-61258-1 ir850570025611000061258001 حافظ - 256
7 جاري 166624282 ir530180000000000166624282 انقلاب-نجات الهي - 165
8 جاري 1005110400001202491 ir420780100511040001202491 مهستان-1005
9 جاري 01-00004450-00-1 ir710660000000100004450001 حافظ - 0129
10 جاري 8709429320 ir100120000000008709429320 بورس تهران - 62059
11 جاري 0100413595005 ir710660000000100004450001 بازار موبایل - 0202
12 جاري 0114079671003 ir930190000000114079671003 جمهوری اسلامی - 239
13 جاري 0100842876541 IR780610000000100842876541 سازمان بورس - 234