• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  19,575 19,700
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  21,737 21,080
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  31,354 31,141
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  19,972 19,972
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  15,447 15,437
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  25,899 26,171
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  8,621 8,516
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  52,119 51,800
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  11,108 10,791
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  11,961 11,543
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  70,368 70,380
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  16,204 16,032
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  13,428 13,422
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  7,399 7,403
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  16,753 17,316
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  58,701 59,450
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  1,937 1,935
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  1,746 1,746
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  1,829 1,828
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  14,829 14,212
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  14,586 14,586
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  29,026 29,201
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  28,106 27,278
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  142,669 139,053
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  97,904 95,500
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  38,308 38,655
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  25,816 25,600
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  22,424 22,602
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  29,987 29,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  21,586 21,522
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  8,811 8,811
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  24,752 24,469
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  24,418 23,841
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  12,324 12,324
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  8,611 8,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  4,062 4,062
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  13,110 13,100
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  4,919 4,896
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  13,108 13,108
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  36,247 35,650
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  12,125 12,082
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  119,871 119,871
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  101,952 103,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  28,263 28,300
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  14,532 14,532
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  19,231 18,472
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  35,188 34,920
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  9,544 9,211
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  9,501 9,255
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  20,702 20,170
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  10,763 10,724
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  25,369 25,364
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  14,355 14,241
  0
  0
 • مخابرات
  اخابر
  15,840 15,840
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  43,974 43,662
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  43,852 43,852
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  7,063 7,007
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  13,134 13,123
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  12,933 12,408
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  13,514 13,404
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  58,102 55,700
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  20,387 21,000
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  55,265 55,580
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  39,681 39,069
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  60,936 60,936
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,608 4,608
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  34,760 34,855
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  21,328 21,328
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  35,580 34,700
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  25,556 25,550
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  18,905 18,417
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  183,101 180,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  35,495 35,494
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  11,234 11,234
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  24,717 23,881
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  30,963 30,610
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  10,040 9,983
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  27,809 27,747
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  6,712 6,712
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  16,030 16,030
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  34,977 35,601
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  31,470 30,767
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  11,745 11,790
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  14,765 14,765
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  28,450 28,045
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  16,399 15,958
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  19,804 19,715
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  32,431 32,041
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  21,341 22,068
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  27,550 27,400
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  37,921 37,140
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  44,306 42,629
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  22,632 21,876
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  19,162 18,676
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  11,103 10,896
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  9,933 9,850
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  6,912 6,879
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  10,107 10,100
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  15,982 15,761
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  11,979 11,619
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  9,940 9,940
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  21,849 21,800
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  17,445 17,892
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  43,861 43,614
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  23,300 23,045
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  21,025 20,836
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  9,692 9,300
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  14,768 14,983
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  23,279 23,502
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  46,126 45,166
  0
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  17,098 17,117
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  14,208 14,387
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  23,582 22,900
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  36,895 36,355
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  18,158 17,970
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  25,704 25,722
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  21,984 21,984
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  18,395 18,340
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  8,598 8,852
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  15,300 15,370
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  29,763 28,450
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  60,394 60,005
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  15,505 15,091
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  16,775 16,775
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  11,056 11,024
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  12,986 12,867
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  59,507 57,670
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  17,991 17,991
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  104,151 104,127
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  109,607 109,607
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  18,016 17,894
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  25,756 25,724
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  46,533 45,999
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  85,241 85,241
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  80,994 80,979
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  85,241 85,241
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  18,396 18,657
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  59,884 60,313
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  20,674 19,780
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  61,658 59,625
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  27,051 27,899
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  79,565 78,254
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  43,639 42,478
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  40,988 40,988
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  8,857 8,855
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  38,379 37,210
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  32,069 30,800
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  9,188 8,938
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  69,955 70,982
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  26,860 26,860
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  14,177 14,109
  0
  0
 • منسوجات
  نبروج
  5,906 6,201
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  6,995 6,960
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  52,130 51,132
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  16,353 16,984
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  80,764 80,500
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  46,840 46,840
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  27,577 26,340
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  48,435 46,764
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  18,610 19,162
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  217,614 217,614
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  23,971 24,693
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  28,650 28,353
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  65,013 64,670
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  86,469 88,595
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  66,348 64,248
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  46,182 44,345
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  25,592 25,199
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  111,802 111,489
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  39,371 38,066
  0
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  7,510 7,583
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  11,600 11,441
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  30,853 29,275
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  8,373 8,256
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  143,246 147,009
  0
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  31,403 30,999
  0
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  48,196 46,551
  0
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  25,997 25,339
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  30,589 29,512
  0
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  200,082 198,901
  0
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  60,576 58,600
  0
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  35,718 35,169
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  42,065 41,834
  0
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  95,836 91,292
  0
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  74,058 74,058
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  40,866 41,361
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  35,101 34,890
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  36,269 35,210
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  21,969 21,413
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  33,617 33,502
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  6,925 6,839
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  20,514 20,513
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  21,514 21,099
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  48,160 47,210
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  89,422 85,768
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  31,120 29,904
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  98,165 93,542
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  115,562 109,880
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  23,575 22,724
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  16,253 15,896
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  18,297 19,003
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  20,098 19,950
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  64,392 64,006
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  29,462 29,475
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  30,581 30,955
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  40,519 39,969
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  87,098 90,262
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  55,193 54,600
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  34,252 34,940
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  86,494 82,966
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  27,506 27,580
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  11,924 12,336
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  46,410 46,487
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  12,164 12,220
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  13,292 13,163
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  10,276 10,096
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  56,890 57,651
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  18,799 18,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  26,258 26,051
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  122,696 117,250
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  50,851 53,177
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  25,254 26,337
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  79,779 81,095
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  70,073 70,659
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  34,074 31,555
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  34,791 34,791
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  236,358 236,358
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  11,396 10,956
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  18,822 18,904
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  26,665 25,533
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  102,486 102,716
  0
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  93,684 93,997
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  46,021 45,101
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  35,488 36,260
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  7,421 7,421
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  11,398 10,998
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  144,143 138,000
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  46,134 44,425
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  98,913 92,117
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  6,016 5,950
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  39,940 41,605
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  18,637 17,902
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  25,663 24,698
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  59,661 58,984
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  58,562 58,597
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  37,926 36,845
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  11,472 10,980
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  35,295 33,575
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  85,795 84,001
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  12,220 11,675
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  32,396 32,506
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  99,172 96,400
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  50,047 49,144
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  44,299 44,692
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  17,528 16,998
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  16,897 16,625
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  34,541 34,541
  0
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  32,495 33,160
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  47,768 48,951
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  36,798 36,801
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  167,125 168,758
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  16,186 15,580
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  11,630 11,991
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  23,774 23,588
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  74,339 72,999
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  14,251 14,251
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  13,555 13,243
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  100,998 99,911
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  106,888 106,899
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  36,523 36,714
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  196,999 192,000
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  26,458 26,890
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  11,864 11,864
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  63,100 63,596
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  75,296 72,337
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  100,515 100,766
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  70,620 69,713
  0
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  89,373 89,373
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  95,009 96,660
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  40,063 38,684
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  28,680 28,266
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  16,273 16,468
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  33,467 33,696
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  8,855 8,835
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  26,680 26,050
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  11,643 11,580
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  8,052 8,074
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  13,412 13,330
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  16,995 16,995
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  14,426 14,404
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  8,138 8,154
  0
  0
 • مخابرات
  همراه
  29,675 29,625
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  7,165 6,941
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  20,521 20,521
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  44,485 44,404
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  24,021 23,898
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  8,466 8,370
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  12,684 12,552
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  8,397 8,186
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  23,098 23,021
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  20,139 19,918
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  10,751 10,800
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  12,720 12,439
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  29,637 29,201
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  26,634 27,043
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  15,539 15,584
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  24,636 23,750
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  7,819 7,900
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  29,746 30,102
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  12,246 12,087
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  12,864 12,805
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  8,803 8,679
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  37,725 37,576
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  20,474 20,469
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  51,529 52,643
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  46,137 46,250
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  69,006 69,999
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  128,648 129,147
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  111,647 111,337
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  10,022 10,250
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  140,971 140,000
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  13,030 13,026
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  33,482 32,779
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  54,663 54,629
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسازان
  28,961 28,953
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  60,817 61,700
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  11,919 11,909
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  38,600 38,595
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  58,699 58,209
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  998,499 999,898
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  990,101 990,101
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  970,000 970,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  991,935 996,870
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  994,850 994,850
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  909,200 909,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  973,619 970,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  1,004,545 1,010,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  820,001 820,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  975,007 977,896
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  882,000 882,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  989,989 1,009,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  307,760 307,760
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  959,401 997,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  997,500 997,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  965,000 965,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  995,469 995,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  990,532 990,009
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  830,610 830,610
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  980,000 980,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  935,000 935,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,000,002 1,000,002
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  780,001 780,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  42,971 42,971
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  15,726 15,726
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  25,903 25,903
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  36,964 36,964
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  10,916 10,957
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  61,634 61,634
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  26,424 26,424
  0
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  19,088 19,088
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  10,395 10,395
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  15,704 15,704
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  10,533 10,533
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  111,368 111,368
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  26,960 26,930
  0
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  13,787 13,787
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  8,878 8,878
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  5,713 5,713
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  6,566 6,566
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  76,898 76,898
  0
  0
 • قند و شکر
  قشیر
  43,320 43,320
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  28,142 28,142
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  71,900 71,900
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  87,001 87,001
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  82,704 82,704
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  22,367 22,367
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  10,214 10,214
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  19,609 19,609
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  60,141 60,141
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  134,154 134,154
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  27,511 27,511
  0
  0
 • قند و شکر
  قچار
  55,915 55,915
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  84,021 84,021
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  7,310 7,310
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  21,287 21,287
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  30,506 30,506
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  52,409 52,409
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  40,745 40,745
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  47,408 47,408
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  41,470 41,470
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  36,347 36,347
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  25,379 25,428
  0
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  9,974 9,974
  0
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  29,604 29,604
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  70,597 70,597
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  12,709 12,709
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  38,763 38,763
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  11,917 11,492
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  16,671 16,671
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  11,961 11,961
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  51,443 51,443
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  9,793 9,793
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  75,619 75,619
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  17,038 17,038
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  21,990 21,990
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  9,143 9,400
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  43,030 43,030
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  34,623 34,623
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  40,851 40,851
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  104,618 104,618
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  31,285 31,285
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  68,581 68,639
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  11,794 11,794
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  26,063 26,063
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  79,954 79,954
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  36,473 36,473
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  66,531 66,531
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  6,863 6,863
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  90,957 90,957
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  6,315 6,327
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  55,504 55,504
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  18,896 18,896
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  10,159 10,058
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  12,550 12,550
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  6,087 6,087
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  47,476 48,403
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,399 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  45,889 45,889
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  29,038 29,038
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,007,781 1,007,781
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  46,702 45,612
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  78,560 79,633
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  98,887 96,869
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  72,609 72,609
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,001,000 1,001,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  13,008 13,008
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  34,076 34,076
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  94,737 94,737
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  65,916 65,916
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,014,961 1,009,901
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,010,299 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,010 1,000,010
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,022,625 1,022,625
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  1,000,003 1,000,000
  0