• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  5,790 5,694
  -4.99
  1,076,245
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  11,277 10,885
  -4.99
  104,591
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  15,273 15,010
  -18.13
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  5,472 5,459
  -4.99
  3,251,623
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,487 3,467
  -4.99
  3,977,991
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,946 5,743
  -5
  3,895,945
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,626 2,604
  -5
  3,126,652
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  13,681 13,616
  -5
  1,111,240
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,126 3,044
  -4.99
  17,886,034
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,094 3,057
  -4.97
  1,355,383
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  15,500 15,397
  -2.78
  3,168,559
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  3,925 3,901
  -4.99
  11,718,032
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,934 1,921
  -5
  54,606,775
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  6,174 6,168
  -4.99
  5,358,467
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  6,018 5,939
  -2.53
  119,848,295
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  23,426 22,764
  -5
  194,525
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,130 3,101
  -4.94
  32,958,248
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  533 530
  -4.85
  481,878,687
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  465 461
  -4.95
  598,967,331
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,659 3,554
  -5
  1,718,377
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,207 5,280
  -1.16
  15,769,513
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  9,403 9,249
  -4.99
  202,456
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  13,097 12,572
  -5
  139,958
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  42,326 40,273
  -5.73
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  28,035 27,825
  -5
  520,133
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  9,978 9,925
  -5
  407,234
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  7,578 7,447
  -4.99
  1,726,615
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,909 6,897
  -4.99
  3,728,689
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,467 15,400
  -4.54
  1,121,382
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,670 8,804
  -0.59
  3,491,664
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,477 4,450
  -3.16
  62,482,126
 • فلزات اساسی
  فروس
  13,154 13,125
  -4.99
  439,167
 • فلزات اساسی
  فرآور
  50,152 49,545
  -4.99
  392,677
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,054 2,982
  -4.97
  400,322
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,071 3,060
  -4.55
  95,094,388
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  5,534 5,460
  -4.99
  4,552,049
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,857 6,883
  -2.67
  11,827,659
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  9,540 9,271
  -3.39
  23,930,274
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,244 5,220
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  15,606 15,510
  -4.57
  2,359,097
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,723 2,788
  -1.62
  5,283,691
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  12,659 12,577
  -4.99
  3,355,247
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  44,129 42,897
  -5
  100,463
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  12,396 11,932
  -5
  60,066
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,218 3,214
  -5
  6,228,605
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,668 3,612
  -5
  1,382,874
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  13,458 13,403
  -4.99
  6,737,237
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,257 4,257
  -5
  1,128,327
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,204 2,184
  -4.96
  2,613,304
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  4,887 4,728
  -4.98
  7,371,516
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,640 4,624
  -4.95
  28,162,645
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  8,499 8,454
  -4.99
  15,054,669
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  15,091 14,672
  -5
  230,417
 • مخابرات
  اخابر
  3,817 3,820
  -4.04
  37,187,068
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  17,014 16,900
  -5
  2,643,641
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  10,037 9,893
  -4.99
  1,853,754
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,787 1,747
  -9.67
  1,907,590
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,308 5,309
  -1.9
  25,568,066
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,409 5,229
  -4.41
  6,184,256
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  5,222 5,300
  -3.48
  7,024,623
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  20,644 20,660
  -2.94
  1,511,688
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  5,755 5,710
  -4.99
  3,450,295
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  17,259 17,062
  -4.99
  164,207
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  15,620 16,000
  -1.8
  1,692,333
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  5,718 5,554
  -4.99
  1,735,300
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,906 3,841
  -5
  16,093,080
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  18,554 17,955
  -5
  249,647
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,296 6,173
  -3.92
  16,241,213
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  12,187 12,041
  -4.99
  2,661,290
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,673 7,738
  -2.85
  3,943,160
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  7,201 7,182
  -4.99
  7,073,089
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  73,197 74,999
  1.39
  342,865
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  21,956 21,900
  -4.65
  1,521,450
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,525 5,540
  -3.38
  59,694,803
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  36,605 38,000
  -0.51
  8,662,652
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  10,279 10,232
  -5
  4,337,763
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,507 1,476
  -4.96
  7,418,364
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,563 7,549
  -4.97
  5,118,594
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,945 1,930
  -4.46
  104,982,465
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,234 2,250
  -12.93
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  13,134 12,522
  -5
  8,402,315
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,203 6,921
  -5
  129,633
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,751 3,770
  -4.02
  23,264,101
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,770 3,796
  1.55
  3,045,917
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  7,349 7,334
  -5
  1,988,877
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,408 4,408
  -4.98
  461,032
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,708 4,644
  -4.99
  7,354,800
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  13,345 13,850
  -1.14
  366,031
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  8,321 7,911
  -5
  1,171,066
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  7,662 7,630
  -4.96
  545,132
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,169 8,156
  -5
  2,429,968
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  9,956 9,955
  -4.99
  873,772
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,798 5,659
  -4.99
  249,514
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,659 4,620
  -5
  1,821,856
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,728 2,696
  -4.97
  918,583
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,874 2,860
  -4.44
  5,358,195
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,250 2,234
  -4.98
  18,473,241
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,292 3,249
  -3.36
  1,428,706
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,702 5,820
  -1.37
  2,241,313
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,286 2,261
  -4.96
  1,112,012
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,299 2,281
  -5
  4,481,379
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  11,176 11,096
  -4.99
  9,601,350
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,390 3,382
  -5
  442,482
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  13,673 13,453
  -5
  3,714,670
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  6,371 6,347
  -5
  1,728,495
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  14,783 14,783
  -5
  1,769,745
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,815 2,808
  -4.97
  3,204,181
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,347 3,261
  -4.29
  3,471,123
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  10,328 10,076
  -5
  95,797
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  23,339 23,292
  -5
  192,391
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,330 5,330
  -4.99
  3,290,774
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,217 4,208
  -4.99
  2,941,445
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  11,234 11,500
  0.82
  4,012,679
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  7,764 7,689
  -4.99
  4,810,222
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,651 3,638
  -4.96
  8,001,387
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  7,367 7,101
  -4.99
  431,539
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,573 8,538
  -5
  1,199,360
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,495 6,580
  -3.35
  3,140,069
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,143 2,130
  -5
  84,143,770
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,027 3,987
  -4.91
  15,243,483
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  10,040 10,006
  -4.54
  2,277,809
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,288 23,740
  -1.28
  1,238,583
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,634 6,589
  -4.99
  15,461,115
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  5,676 5,605
  -4.98
  4,067,679
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,801 1,792
  -0.55
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,631 2,627
  -4.99
  8,497,431
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  18,942 18,900
  -4.98
  9,273,612
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,928 4,892
  -4.99
  1,797,949
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  11,495 11,225
  -4.99
  524,432
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  11,495 11,495
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  11,495 11,495
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  8,522 8,517
  -5
  2,795,076
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  12,187 12,108
  -5
  350,540
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  10,869 10,784
  -5
  4,049,563
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  12,042 12,042
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  12,042 12,021
  -9.62
  3,703,654
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  12,042 12,042
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  5,377 5,375
  -4.98
  604,014
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  36,443 36,052
  -5
  335,886
 • فلزات اساسی
  فایرا
  6,218 5,992
  -4.99
  5,561,900
 • فلزات اساسی
  فمراد
  23,961 23,141
  -5
  335,575
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  8,869 8,839
  -5
  280,866
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  34,238 34,166
  -4.95
  505,365
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  22,584 22,567
  -5
  299,714
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,521 4,506
  -5
  8,565,348
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,583 2,527
  -5
  5,189,061
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  76,628 75,818
  -5
  223,600
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,578 6,554
  -4.99
  5,294,525
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,667 5,641
  -4.99
  4,620,061
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  20,738 19,960
  -5
  37,254
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  8,654 8,603
  -4.99
  477,515
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,775 4,636
  -4.98
  6,453,448
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  100
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,453 2,341
  -4.99
  216,877
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  32,717 34,130
  3.84
  2,484,008
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,987 2,968
  -4.99
  2,894,341
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  27,068 26,678
  -5
  2,732,549
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  30,694 29,675
  -5
  53,839
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  10,181 10,093
  -5
  307,166
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  19,982 19,962
  -5
  818,627
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  7,758 7,441
  -4.99
  50,965
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  85,059 82,538
  -5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  58,959 58,726
  -5
  54,011
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  9,908 9,603
  -5
  75,099
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  15,392 14,781
  -4.99
  64,056
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  26,047 24,980
  -5
  56,379
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  34,944 34,445
  -5
  112,183
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  26,118 26,118
  -5
  245,627
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  16,601 16,479
  -5
  291,704
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,955 7,808
  -4.99
  642,925
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  32,737 32,667
  -4.99
  574,115
 • فلزات اساسی
  فجر
  13,794 13,620
  -4.97
  321,167
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,552 3,471
  -4.98
  298,667
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,694 3,663
  -4.98
  499,984
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  14,170 13,873
  -5
  165,909
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  49,353 48,280
  -5
  523,745
 • قند و شکر
  قصفها
  30,848 30,603
  -5
  249,765
 • قند و شکر
  قزوین
  13,528 13,490
  -4.99
  1,794,547
 • قند و شکر
  قهکمت
  21,412 21,398
  -5
  391,949
 • قند و شکر
  قشهد
  14,057 13,990
  -5
  175,054
 • قند و شکر
  قلرست
  11,490 11,490
  -4.99
  596,314
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  66,508 68,549
  1.41
  42,753
 • قند و شکر
  قمرو
  17,726 16,902
  -3.7
  158,308
 • قند و شکر
  قنیشا
  13,751 13,718
  -4.99
  555,806
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  28,631 28,460
  -5
  350,095
 • قند و شکر
  قپیرا
  34,399 32,921
  -4.99
  12,014
 • قند و شکر
  قثابت
  23,316 22,638
  -5
  87,940
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  14,077 14,077
  -4.99
  210,101
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  15,232 14,945
  -5
  3,548,138
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  28,777 27,370
  -5
  1,358,157
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  11,118 10,764
  -5.05
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,816 5,763
  -5
  2,901,067
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,484 3,484
  -4.99
  680,505
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  6,581 6,498
  -5
  60,423,473
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  4,914 4,836
  -4.99
  2,367,553
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  6,931 6,931
  -4.99
  229,399
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  18,579 18,379
  -5
  244,965
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  30,963 30,302
  -5
  52,217
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  12,428 11,837
  -4.99
  6,361
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  26,684 25,916
  -5
  95,470
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  34,443 34,134
  -4.96
  131,057
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  12,980 12,798
  -5
  108,725
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  21,294 20,489
  -5
  20,518
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,315 4,212
  -4.99
  2,556,219
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  11,287 11,080
  -5
  90,359
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  19,769 19,557
  -5
  598,095
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  60,477 59,528
  -5
  808,735
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  8,723 8,697
  -4.99
  301,453
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,164 6,091
  -4.99
  7,804,339
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  13,214 13,100
  -1.93
  5,694,623
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  27,289 26,597
  -5
  17,601
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  22,826 22,524
  -5
  97,093
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  14,004 14,004
  -5
  382,392
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  43,492 41,817
  -5
  8,405
 • فلزات اساسی
  فلوله
  13,276 13,189
  -5
  1,005,101
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,626 4,415
  -4.99
  7,238,043
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  13,571 13,088
  -4.99
  35,838
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,003 1,983
  -4.98
  13,163,270
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,930 3,864
  -4.99
  4,889,382
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,230 2,206
  -5
  8,578,769
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  24,608 24,563
  -5
  919,058
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  5,211 5,177
  -4.99
  630,259
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  6,387 6,317
  -4.99
  904,390
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  39,952 39,210
  -5
  158,051
 • منسوجات
  نمرینو
  26,787 26,845
  5
  197,770
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,686 4,623
  -4.99
  1,494,979
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  20,292 19,955
  -5
  255,788
 • فلزات اساسی
  فنورد
  23,900 23,399
  -5
  34,888
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  32,694 32,694
  5
  2,433,580
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  9,247 9,175
  -4.99
  1,265,351
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  37,135 36,695
  0.56
  370,233
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,153 3,153
  -4.97
  2,841,435
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,394 2,371
  -4.97
  2,126,236
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,327 15,518
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  31,430 30,329
  -5
  335,134
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  23,707 23,707
  -5
  120,000
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  14,455 14,360
  -5
  1,356,638
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  11,468 11,041
  -5
  372,396
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,285 1,275
  -4.99
  79,354,934
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,315 3,275
  -4.99
  650,303
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  27,207 27,076
  -5
  440,125
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  25,326 24,387
  -5
  217,906
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  9,332 9,021
  -4.99
  703,967
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  2,100 2,070
  -4.96
  27,701,536
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  5,382 5,317
  -4.99
  806,799
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  8,347 8,233
  -5
  206,533
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  8,590 8,803
  5
  110,761
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  13,975 13,915
  -5
  231,585
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  20,181 19,841
  -5
  55,339
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  10,936 10,883
  -4.99
  292,136
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,715 2,715
  -4.97
  864,525
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  10,524 9,999
  -5
  851
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  25,891 25,745
  -5
  95,368
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,546 8,535
  -5
  189,624
 • فلزات اساسی
  فسپا
  11,834 11,794
  -4.99
  1,456,181
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  21,218 21,218
  5
  5,000
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  19,410 18,781
  -5
  2,197,755
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  25,879 25,338
  -5
  218,325
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  8,367 8,347
  -5
  414,983
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  15,390 15,295
  -4.99
  626,911
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  6,543 6,543
  -4.99
  1,589,496
 • قند و شکر
  قشکر
  16,275 16,499
  -3.53
  2,442,342
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  8,027 7,866
  -4.99
  924,476
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  6,374 6,369
  -5
  711,368
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  57,013 57,013
  -5
  65,415
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,691 7,450
  -5
  182,090
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,534 3,517
  -5
  1,424,298
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,903 1,867
  -4.99
  142,003,960
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  6,009 5,880
  -2.76
  5,429,440
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  20,404 19,748
  -5
  19,788
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  26,030 25,344
  -4.99
  68,174
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,893 3,843
  -4.99
  1,358,015
 • فلزات اساسی
  فسرب
  25,995 25,098
  -5
  1,243,031
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  18,019 17,774
  -5
  301,719
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,595 27,555
  -4.82
  453,882
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  71,461 68,857
  -5
  8,904
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  8,284 8,269
  -5
  285,892
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,500 1,475
  -4.96
  14,039,204
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  23,630 23,500
  -5
  91,180
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  19,995 20,976
  5
  6,872
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  55,410 53,297
  -5
  13,578
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  18,431 18,171
  -5
  417,269
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  19,613 19,391
  -5
  1,279,882
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  10,951 10,924
  -4.99
  77,434
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  16,491 16,057
  -5
  978,754
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  19,400 18,654
  -5
  2,000,894
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  7,473 7,222
  -5
  3,408,816
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  8,010 7,814
  -5
  1,098,891
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,287 2,283
  -4.99
  25,882,761
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,955 7,859
  -4.99
  282,686
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,743 1,695
  -4.99
  17,484,743
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,338 3,316
  -4.99
  19,375,235
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  3,895 3,843
  -4.99
  5,064,038
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  17,634 17,860
  -2.84
  24,508,833
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  7,348 7,290
  -4.12
  11,681,622
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,147 3,155
  -3.99
  50,161,269
 • مخابرات
  همراه
  13,603 14,087
  0.31
  1,255,276
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,011 2,000
  -4.9
  7,183,114
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  10,202 10,102
  -4.99
  8,227,389
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  64,256 64,500
  -1.54
  275,959
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,317 7,400
  -3.56
  7,751,640
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,636 2,579
  -4.97
  1,545,643
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,676 5,801
  -1.88
  16,096,441
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,005 2,944
  -4.97
  2,435,268
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,932 9,874
  -4.44
  4,139,207
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  7,555 7,495
  -4.99
  350,063
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,991 3,963
  -1.1
  2,269,434
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,070 4,037
  -4.99
  3,461,528
 • محصولات شیمیایی
  جم
  13,519 13,599
  -3.66
  4,700,622
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,925 10,000
  -3.78
  7,502,135
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  3,062 3,045
  -4.99
  313,515
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  9,471 9,468
  -5
  2,755,395
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,442 2,425
  -4.98
  24,600,008
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  14,220 14,184
  -5
  840,641
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  6,126 6,102
  -5
  41,436,408
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  5,211 5,108
  -4.99
  1,064,923
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,921 1,920
  -5
  5,104,393
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  18,574 17,989
  -5
  365,655
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  7,970 7,866
  -5
  9,221,143
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  10,940 10,937
  -4.99
  924,014
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  12,694 12,329
  -4.99
  376,499
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  25,652 25,563
  -5
  689,094
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  53,418 54,000
  -2.11
  1,984,655
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  2,956 3,038
  -0.33
  5,867,162
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  58,602 58,849
  -1.83
  436,070
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  2,981 2,939
  -3.86
  1,870,563
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  12,474 12,394
  -5
  1,760,225
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  18,990 19,000
  -4.75
  1,421,899
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,144 27,448
  -3.17
  2,749,117
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,834 2,799
  -3.45
  35,386,298
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,004,000 1,004,000
  -0.59
  100
 • مخابرات
  صایتل902
  1,018,149 1,017,000
  -0.13
  7,296
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  945,000 945,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  10,000
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  967,545 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  944,350 944,350
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  935,556 920,000
  -0.38
  144
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  995,065 995,065
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  920,000 920,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  931,500 931,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  894,087 915,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  860,647 860,100
  0.49
  510
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  930,000 930,000
  0.89
  50
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  826,018 825,600
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  757,100 757,100
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  894,638 894,638
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  861,033 860,700
  -0.01
  1,012
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  963,000 963,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  933,809 933,198
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  890,500 890,500
  -0.01
  4
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  858,036 865,000
  -2.98
  1,931
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  12,437 12,229
  -5
  517,313
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  2,569 2,557
  -4.98
  9,445,124
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,408 3,419
  -4.52
  7,563,457
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  17,964 17,700
  -5
  181,249
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,190 3,186
  -4.98
  1,693,783
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  6,155 6,113
  -4.99
  1,092,193
 • فلزات اساسی
  فولای
  6,687 6,668
  -4.99
  357,803
 • هتل و رستوران
  سمگا
  6,941 6,860
  -9.31
  49,262,488
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  4,553 4,542
  -5
  441,569
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,676 3,644
  -4.98
  20,702,374
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,337 2,336
  -4.96
  382,933
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  68,370 68,350
  -1.75
  865,974
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  8,792 8,444
  -5
  557,365
 • فلزات اساسی
  میدکو
  4,830 4,772
  -5
  1,930,455
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,648 2,648
  -4.99
  499,514
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,917 1,903
  -4.99
  140,707,707
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  1,998 1,991
  -4.96
  271,621
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  41,165 40,700
  -4.15
  56,085
 • قند و شکر
  قشیر
  10,642 10,465
  -4.99
  1,228,603
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  7,189 7,171
  -4.96
  897,850
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  29,476 28,674
  -5
  416,535
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  41,767 40,881
  -5
  758,586
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  51,469 53,998
  0.17
  1,064,383
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  8,125 8,092
  -4.99
  7,230,960
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,355 5,346
  -4.99
  3,758,169
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  6,714 6,681
  -4.99
  103,195
 • فلزات اساسی
  زنگان
  20,365 20,258
  -5
  85,961
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  40,987 42,700
  -0.91
  2,256,224
 • فلزات اساسی
  فزرین
  12,264 11,722
  -4.99
  3,750,587
 • قند و شکر
  قچار
  30,000 29,500
  -5
  62,345
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  41,725 41,673
  -5
  815,479
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  2,193 2,186
  -5
  1,162,431
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,965 8,918
  -5
  578,032
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  12,604 12,600
  -4.9
  2,378,846
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  8,958 8,835
  -6.8
  638,457
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  6,893 6,893
  -4.99
  800,617
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  21,996 21,810
  -5
  102,034
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  8,575 8,484
  -4.99
  352,558
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  7,190 7,137
  -4.99
  4,106,590
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  15,271 15,262
  -5
  1,919,686
 • فلزات اساسی
  هرمز
  6,359 6,335
  -4.99
  5,433,527
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  16,307 15,920
  -4.02
  1,032,977
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  17,553 17,470
  -5
  1,039,368
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  4,305 4,221
  -5
  4,625,162
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  17,407 17,335
  -5
  251,654
 • فلزات اساسی
  ارفع
  4,463 4,463
  -4.98
  1,535,113
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,661 3,635
  -4.99
  1,116,170
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  5,069 4,795
  -4.99
  3,395,090
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  17,726 17,721
  -5
  236,650
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  2,825 2,765
  -4.98
  2,203,458
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  50,825 50,825
  -5
  38,333
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  25,650 25,055
  -5
  193,948
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  8,107 8,107
  -4.99
  232,138
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,644 2,641
  -5
  4,716,323
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  15,852 15,852
  -5
  189,540
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,012,547 1,011,111
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  7,086 6,981
  -4.99
  799,870
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  16,149 15,992
  -5
  610,625
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  19,882 19,690
  -5
  499,869
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,435 5,401
  -5
  1,757,448
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  17,972 17,961
  -5
  614,459
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,799 2,801
  -4.47
  7,062,746
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  10,885 10,849
  -4.99
  273,068
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  23,297 22,942
  -5
  143,994
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  30,772 30,870
  5
  1,454,672
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  45,102 44,448
  -5
  99,873
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,504 3,599
  0.53
  4,036,025
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  22,432 22,007
  -9.75
  224,197
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  7,993 8,080
  2.89
  61,775,132
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  13,558 13,452
  -4.99
  122,719
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  6,785 6,785
  -5
  682,725
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,824 2,821
  -4.98
  2,535,366
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  4,346 4,285
  -4.99
  607,241
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,438 3,371
  -4.99
  6,401,886
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,000 991,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  12,915 12,915
  -4.99
  455,771
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,002,500 1,002,500
  0.85
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  12,698 12,675
  -5
  400,521
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  13,628 13,469
  -4.99
  974,359
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,010,000 1,010,000
  0
  500
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  21,787 21,731
  -5
  237,478
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  38,505 37,366
  -5
  255,590
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  28,155 28,251
  1.35
  877,304
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  29,712 29,100
  -0.84
  1,002,828
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  976,110 976,110
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  5,845 5,812
  -4.99
  382,314
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,078 4,018
  -4.99
  15,861,950
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  44,945 44,666
  -5
  894,396
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  12,276 12,198
  -5
  2,120,855
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,000,000 1,000,000
  3.81
  3,266
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  963,100 963,100
  -0.07
  1,000
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,000 1,000,000
  0.5
  2
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  960,001 960,001
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  2,181 2,171
  -4.99
  11,691,221