• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  3,039 3,000
  -4.06
  13,760,179
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  6,487 6,434
  -4.99
  2,132,374
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  7,229 7,118
  2.59
  12,686,429
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  2,675 2,615
  -4.14
  4,596,692
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  5,225 5,131
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,663 1,647
  -2.72
  8,020,559
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  8,517 8,455
  1.76
  2,968,229
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,594 1,569
  -4.68
  21,742,785
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  2,751 2,751
  5
  2,212,207
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  13,957 13,800
  -3.08
  601,864
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  3,907 3,900
  -0.69
  3,647,826
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  5,284 5,158
  -1.38
  14,795,713
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,696 1,710
  3.83
  15,710,544
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  4,891 4,795
  -2.7
  8,429,071
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  4,336 4,190
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  16,279 16,700
  1.41
  1,931,264
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  2,346 2,290
  -4.82
  29,570,117
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  3,526 3,559
  1.89
  22,448,276
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  432 432
  -2.7
  150,746,476
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  425 426
  -0.93
  487,976,183
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  3,001 2,900
  -4.98
  7,170,071
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  4,545 4,530
  -0.94
  4,812,922
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  6,096 6,100
  0.96
  7,246,442
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  7,195 7,229
  0.82
  728,354
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  25,484 24,900
  -1.1
  415,769
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  17,604 17,678
  4.99
  2,289,094
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  5,996 5,899
  -0.57
  1,354,906
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  4,281 4,300
  0.14
  1,886,998
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  4,632 4,617
  -5
  6,209,320
 • فلزات اساسی
  فجر1
  15,778 15,876
  2.49
  619,960
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  12,039 11,802
  -1.94
  217,121
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  8,303 8,390
  0.66
  3,887,053
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  4,399 4,375
  0.6
  51,555,380
 • فلزات اساسی
  فروس1
  9,033 8,911
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  37,039 36,910
  0.27
  226,205
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  2,844 2,847
  4.98
  6,031,481
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  2,105 2,085
  -1.51
  13,117,793
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  3,213 3,126
  -4.98
  13,018,912
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  7,261 7,247
  -0.01
  11,590,371
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  5,274 5,172
  -2.67
  7,179,431
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  4,003 4,110
  1.88
  8,795,580
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  4,644 4,560
  0.18
  8,786,974
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  5,319 5,250
  -0.44
  37,336,737
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  13,677 13,701
  -1.02
  832,627
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  2,391 2,394
  5
  15,910,325
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  7,773 7,741
  -4.78
  2,022,968
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  31,600 31,236
  -5
  47,098
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  7,096 7,360
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  2,598 2,662
  -0.34
  6,811,131
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  2,698 2,670
  -4.74
  9,744,487
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  11,763 11,883
  4.99
  19,409,139
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  2,419 2,388
  1.14
  4,928,165
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  9,212 9,267
  -5.79
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,847 1,837
  1.72
  12,050,069
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  1,700 1,716
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,512 4,510
  2.55
  11,705,955
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  7,140 7,070
  -3.8
  26,760,736
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  5,174 5,090
  -4.98
  1,415,815
 • مخابرات
  اخابر1
  2,820 2,811
  -4.91
  46,334,129
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  20,030 19,900
  3.5
  2,108,960
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  6,276 6,190
  -3.57
  4,807,144
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  1,349 1,342
  -1.4
  8,894,076
 • فلزات اساسی
  فملی1
  4,088 4,077
  -0.68
  24,114,659
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  5,763 5,763
  -5
  1,090,646
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,984 4,928
  -2.82
  4,294,865
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  21,322 21,400
  -1.73
  1,103,507
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  4,003 4,163
  4.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  8,429 8,300
  -1.68
  126,512
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  4,000 3,944
  -4.99
  5,068,781
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  4,506 4,500
  -1.49
  1,048,292
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  13,165 13,230
  5
  4,489,229
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,319 5,300
  -1.25
  11,641,569
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  1,326 1,303
  -1.59
  16,064,087
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,435 9,398
  -3.36
  1,112,725
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  7,575 7,501
  -1.43
  7,824,816
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  3,654 3,678
  5
  4,261,389
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  66,338 66,550
  -0.46
  211,928
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  59,302 59,330
  5
  1,091,692
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  10,743 10,750
  -2.07
  29,486,873
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  23,829 23,685
  -4.55
  2,041,684
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  8,577 8,490
  -4.22
  3,193,710
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  1,388 1,360
  -4.23
  92,656,972
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  6,240 6,150
  -2.05
  1,399,947
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,386 1,408
  1.96
  49,000,960
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,407 1,400
  -3.45
  2,785,330
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  6,412 6,300
  -3.21
  1,527,388
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  5,409 5,381
  -5
  997,425
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,911 2,910
  0.17
  5,118,984
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  2,592 2,622
  8.26
  4,360,531
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  6,258 6,249
  4.22
  15,240,726
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  3,622 3,631
  4.97
  4,915,125
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  3,927 3,955
  2.62
  76,003,636
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  9,990 9,875
  -3.9
  703,309
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  5,140 5,106
  -1.45
  1,058,555
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  5,965 5,945
  3.09
  1,313,724
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  2,601 2,635
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  6,853 6,888
  -0.22
  1,370,180
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,595 1,609
  4.96
  391,798,435
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  3,919 3,820
  -3.54
  2,093,978
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  4,692 4,550
  -0.87
  6,454,799
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  2,588 2,590
  -6.09
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  2,206 2,213
  4.68
  23,413,856
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,548 1,579
  2.27
  18,332,202
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,621 2,602
  0.12
  2,900,694
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  2,581 2,577
  -0.81
  416,279
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,797 1,800
  0.11
  4,451,058
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,731 1,716
  -1.61
  11,309,486
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,955 2,940
  0.93
  1,085,070
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  9,352 9,301
  -4.99
  6,568,319
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  4,237 4,230
  -0.84
  1,355,998
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  10,105 9,904
  -3.72
  2,404,599
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  2,256 2,205
  -3.42
  769,326
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  6,503 6,503
  -5
  509,696
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  2,960 2,944
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  3,168 3,109
  -9.73
  1,457,564
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  8,244 8,270
  1.21
  685,065
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  6,551 6,550
  -2.47
  10,519,552
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  3,110 3,109
  0.32
  1,866,539
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  5,727 5,665
  -5
  2,957,540
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  5,471 5,497
  4.98
  5,785,531
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,758 1,724
  -4.28
  17,973,726
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,267 1,272
  2.66
  42,466,684
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  5,367 5,367
  4.99
  4,689,208
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,805 1,806
  5
  391,816,232
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,963 2,980
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  8,580 8,435
  -2.35
  323,870
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  17,536 17,500
  -0.75
  1,456,479
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,731 4,755
  3.55
  16,017,577
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  14,888 14,653
  -4.75
  1,950,241
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  3,554 3,530
  -2.41
  1,154,012
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  1,410 1,394
  2.73
  101,208,488
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  2,212 2,239
  -0.04
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  12,008 11,680
  -2.94
  478,592
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  9,706 9,615
  -0.03
  1,037,924
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس1
  9,706 9,706
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  6,594 6,400
  -3.7
  115,074
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا1
  15,963 15,963
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  15,963 16,000
  -0.55
  1,260,598
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا1
  15,963 15,963
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا1
  15,963 15,963
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  3,243 3,319
  4.44
  4,011,672
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  31,231 31,249
  0.38
  263,810
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  6,066 6,000
  -2.72
  2,705,638
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  19,246 19,100
  -3.53
  499,224
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  6,355 6,203
  -4.75
  721,805
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  56,860 56,860
  5
  1,037,509
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  29,230 29,502
  5
  116,126
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  3,545 3,552
  5
  53,939,447
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  3,790 3,710
  -2.29
  6,781,118
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,758 2,735
  0.96
  12,827,654
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  41,210 41,699
  1.68
  218,965
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  5,660 5,609
  -3.13
  1,854,745
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  12,925 12,925
  -5
  171,539
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  6,181 6,115
  -0.18
  1,508,836
 • منسوجات
  نبروج1
  3,845 4,037
  100
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,393 1,415
  -0.14
  3,259,355
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  33,719 33,719
  5
  631,694
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  2,071 2,021
  -4.04
  35,347,838
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  21,434 21,035
  -3.43
  575,132
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  12,931 12,946
  5
  151,323
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  8,396 8,293
  -4.99
  281,165
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  6,766 6,700
  1.79
  542,053
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  4,751 4,740
  -4.99
  1,364,792
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  41,597 41,897
  -0.29
  6,100
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  54,225 52,700
  -0.43
  255,401
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  5,535 5,500
  -2.29
  888,210
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  10,529 10,075
  -5
  43,040
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  12,962 12,979
  5
  772,577
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  41,414 40,979
  -5
  145,397
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  15,854 15,848
  4.15
  568,369
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  16,150 15,877
  -5
  215,427
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  5,052 5,069
  3.41
  17,643,204
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  17,674 17,499
  3.53
  2,038,331
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  2,614 2,582
  -4.97
  6,565,393
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  2,661 2,610
  1.52
  3,360,462
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  10,714 10,426
  -4.99
  134,960
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  32,755 31,898
  0.22
  1,587,283
 • قند و شکر
  قصفها1
  23,315 23,462
  5
  0
 • قند و شکر
  قزوین1
  11,479 11,611
  2.07
  1,233,713
 • قند و شکر
  قهکمت1
  17,775 17,730
  -1.87
  504,929
 • قند و شکر
  قشهد1
  13,459 13,200
  -2.22
  223,424
 • قند و شکر
  قلرست1
  7,984 7,998
  0.16
  1,068,474
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  21,294 22,079
  0
  0
 • قند و شکر
  قمرو1
  12,407 12,517
  -2.33
  481,570
 • قند و شکر
  قنیشا1
  10,474 10,469
  1.8
  2,692,228
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  12,620 12,620
  0
  0
 • قند و شکر
  قپیرا1
  27,953 28,000
  0.27
  6,184
 • قند و شکر
  قثابت1
  13,937 13,937
  4.99
  2,940,470
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  15,009 15,038
  5
  787,921
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  10,667 10,590
  1.5
  23,554,270
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  6,364 6,480
  -2.1
  462,810
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  4,772 4,759
  -4.57
  4,058,984
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,781 2,750
  -4.51
  2,881,613
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  4,532 4,532
  -4.99
  255,323
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  4,970 4,970
  -4.99
  1,486,688
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  13,723 13,849
  2.43
  178,108
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  21,029 20,197
  -5
  361,320
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  5,643 5,500
  -2.15
  1,032,554
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  22,433 22,231
  -0.11
  1,209,361
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  41,638 41,638
  5
  788,012
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  10,858 10,854
  -5
  97,272
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  9,821 10,340
  1.55
  57,944
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  3,166 3,132
  -4.98
  8,432,977
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  5,824 5,779
  -5
  2,295,580
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  11,609 11,730
  3.51
  309,565
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  26,437 26,353
  -4.98
  1,962,785
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  5,790 6,084
  4.99
  823,209
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  5,245 5,101
  -4.57
  9,724,225
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  6,566 6,543
  -4.99
  1,331,236
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  27,510 27,651
  5
  190,505
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  16,928 16,833
  -4.99
  1,148,149
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  4,874 4,789
  -3.54
  2,758,021
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  56,676 56,029
  -5
  60,611
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  2,914 2,862
  -4.98
  7,664,463
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  8,481 8,454
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,711 1,671
  -2.79
  34,034,473
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  2,564 2,508
  -9.69
  7,558,471
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,848 1,804
  -4.95
  29,357,951
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  15,512 15,512
  5
  299,595
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  4,456 4,440
  1.39
  2,568,751
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  5,502 5,494
  -5
  3,164,153
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  25,169 23,862
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو1
  16,098 16,000
  0.94
  49,827
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  3,999 3,892
  -4.98
  3,043,476
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  15,964 15,823
  -5
  2,869,190
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  18,100 17,352
  -5
  12,663
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  14,969 14,720
  -4.93
  930,330
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش1
  3,331 3,497
  100
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  5,310 5,300
  -1.14
  3,441,270
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  12,990 12,990
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  1,296 1,294
  -4.08
  19,528,853
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  2,518 2,476
  -4.48
  3,055,655
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  7,514 7,578
  4.99
  1,586,073
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  16,106 15,860
  0.69
  204,737
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  11,957 11,999
  5
  684,666
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  9,987 10,295
  4.1
  893,614
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  7,161 7,039
  -4.99
  3,132,523
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  1,089 1,090
  1.58
  97,024,327
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  2,139 2,119
  -4.98
  12,937,341
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  23,892 23,888
  -1.05
  299,859
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  10,140 10,139
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  7,233 7,138
  -1.23
  1,510,823
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,393 1,379
  -4.96
  25,768,602
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  4,628 4,503
  -5
  3,908,333
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  5,035 5,035
  -4.98
  291,091
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  9,277 9,277
  -5
  860,235
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  12,605 12,760
  3.03
  246,473
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  19,294 19,294
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  11,720 11,605
  -4.99
  583,396
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  2,112 2,079
  -1.98
  7,141,767
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  3,403 3,516
  4.99
  151,894
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  12,831 12,899
  -0.45
  187,855
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  8,023 7,999
  -3.04
  384,929
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  9,787 9,934
  4.7
  1,197,961
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  14,411 15,129
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  6,615 6,554
  -4.78
  2,308,271
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  17,054 16,895
  1.51
  385,946
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  6,943 7,009
  4.99
  1,768,658
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  10,269 10,283
  4.99
  1,443,857
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  4,989 4,963
  -0.32
  495,015
 • قند و شکر
  قشکر1
  9,707 9,710
  5
  1,524,435
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  6,007 5,839
  0
  3,733,579
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  5,768 5,725
  -5
  3,272,549
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  4,663 4,655
  -5.1
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  34,678 34,989
  5
  188,227
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  8,924 8,995
  4.36
  180,426
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  4,143 4,050
  -2.92
  1,658,317
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  17,098 17,000
  -0.89
  5,397
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  16,795 16,810
  0.29
  49,683
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  3,219 3,159
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  16,824 16,500
  -2.44
  1,979,972
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  9,072 9,072
  -5
  1,157,059
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  18,713 18,543
  -2.07
  24,913
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  69,143 69,490
  1.6
  25,680
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  5,687 5,644
  -3.96
  1,431,536
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  1,243 1,225
  -0.08
  45,836,385
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  12,598 12,540
  5.84
  14,932,448
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  18,457 18,791
  1.73
  26,345
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  12,331 12,946
  5
  249
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  50,985 50,985
  5
  46,026
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  11,907 12,020
  4.92
  2,067,483
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  8,106 8,200
  4.09
  15,919,805
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  4,927 4,927
  4.99
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  10,807 10,643
  -5
  1,801,967
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  2,493 2,480
  -4.36
  8,068,991
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  9,502 9,466
  0.14
  340,652
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  4,057 4,003
  -4.98
  2,280,564
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  4,541 4,484
  -5
  3,804,048
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  10,801 10,719
  -5
  3,740,791
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  6,896 6,932
  5
  2,765,440
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  2,100 2,100
  -0.47
  7,542,301
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  3,229 3,229
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  5,342 5,300
  -2.47
  9,159,881
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,486 2,469
  -2.49
  30,306,766
 • مخابرات
  همراه1
  11,816 11,650
  -4.82
  2,478,814
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,400 1,390
  -2.52
  15,258,738
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  45,829 45,500
  1.74
  1,231,382
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  44,129 44,500
  1.66
  84,695
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  8,679 8,513
  -0.67
  1,482,352
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  5,582 5,555
  -0.63
  1,968,507
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  1,964 1,936
  -0.21
  8,786,358
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  4,830 4,735
  -1.78
  5,873,968
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  2,372 2,209
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  9,629 9,439
  -3.34
  4,393,440
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  7,164 7,247
  1.19
  1,436,382
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  4,080 4,090
  -0.32
  4,004,178
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  2,335 2,348
  0.09
  2,486,976
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  14,270 14,005
  -2.49
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  9,372 9,497
  -2.39
  13,242,402
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  2,014 2,016
  0.05
  1,308,198
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  6,797 6,776
  -4.99
  6,946,855
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  2,402 2,317
  -0.9
  105,343,621
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  14,951 14,600
  -3.06
  300,424
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  7,312 7,300
  -2.37
  3,477,394
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  3,022 2,960
  -4.98
  1,384,619
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,750 1,704
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  14,570 14,301
  -1.41
  2,332,794
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  8,468 8,630
  4.23
  9,810,138
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب1
  6,933 7,080
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  8,156 8,186
  4.99
  724,945
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  10,881 10,828
  -2.1
  1,322,124
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  9,363 9,260
  -4.11
  2,062,166
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  22,804 22,926
  10.24
  716,096
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  43,080 43,001
  -0.32
  1,848,092
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین1
  2,206 2,194
  -1.66
  5,362,349
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق1
  46,652 46,966
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,332 2,311
  -1.24
  3,678,445
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  18,825 18,799
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو1
  2,643 2,654
  0.38
  46,942,661
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,012,341 1,012,000
  -0.13
  6,951
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  960,000 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  890,151 933,000
  4.36
  86
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9981
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9951
  950,000 950,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان9111
  958,500 958,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  956,000 956,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  910,000 910,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا1041
  1,009,756 1,010,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  910,000 910,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود00121
  889,000 889,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود14121
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  888,000 888,000
  1.34
  70,700
 • مخابرات
  صخابر1021
  909,000 909,000
  -0.55
  2
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  897,000 897,000
  -4.5
  190
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا0121
  726,266 720,000
  2.5
  221
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا2031
  845,000 845,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن9121
  1,000,000 1,000,000
  0
  133,200
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  7,704 7,560
  2.19
  2,224,233
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  2,215 2,216
  4.97
  14,545,060
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  2,277 2,249
  -2.34
  2,946,276
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  10,992 10,992
  5
  156,149
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  2,287 2,262
  -5
  8,244,677
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  5,171 5,171
  4.99
  1,287,375
 • فلزات اساسی
  فولای1
  6,613 6,600
  4.73
  4,156,140
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  7,300 7,190
  0.59
  67,275,730
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  4,596 4,579
  4.45
  3,570,348
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  1,686 1,692
  4.96
  103,895,107
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  2,089 2,063
  -0.91
  5,802,856
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  50,806 50,589
  0.81
  1,858,842
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  6,009 6,088
  1.94
  865,270
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  3,905 3,948
  0.82
  2,371,957
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,702 1,717
  -0.46
  7,782,604
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,724 1,722
  -1.37
  118,453,696
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  1,301 1,321
  3.12
  1,419,155
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  45,950 44,400
  -0.79
  515,999
 • قند و شکر
  قشیر1
  5,538 5,430
  -3.04
  851,118
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  6,896 6,800
  0.43
  232,144
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  17,935 17,935
  5
  802,946
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  32,848 33,740
  2.77
  3,367,979
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  33,645 33,489
  2.78
  2,576,079
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  4,083 4,110
  -1.39
  5,168,068
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  4,252 4,290
  -2.72
  6,817,366
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  4,255 4,225
  4.19
  975,179
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  15,817 14,960
  -4.32
  1,803,005
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  23,904 23,905
  5
  6,444,401
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  7,108 7,000
  -3.17
  2,046,653
 • قند و شکر
  قچار1
  29,485 29,998
  1.24
  24,116
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  26,714 26,450
  -2.73
  987,763
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,654 1,619
  -3.52
  5,025,700
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  7,175 7,250
  -3.55
  3,711,930
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  11,730 11,600
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  6,779 6,879
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  4,981 4,950
  -4.22
  7,432,399
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  16,996 16,998
  4.5
  1,084,415
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  6,005 5,863
  1.84
  2,723,717
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  6,319 6,195
  0.57
  8,738,932
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  7,646 7,499
  -4.99
  1,663,094
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  5,923 5,908
  -0.08
  682,116
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  12,916 12,491
  -5
  3,115,256
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  14,453 14,505
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  3,881 3,655
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  9,774 9,774
  -5
  199,301
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  6,151 6,156
  0.36
  252,053
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  2,607 2,587
  -1.71
  3,091,096
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  2,492 2,459
  -4.98
  5,971,648
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  31,915 31,912
  2.59
  506,875
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  2,075 2,033
  -4.96
  1,991,022
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  13,965 13,780
  -3.88
  827,227
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  21,358 20,209
  -2.65
  132,046
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  7,121 7,121
  -4.99
  226,850
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  1,965 1,996
  5
  3,267,048
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  22,773 23,000
  0.93
  381,650
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,000,229 1,019,983
  1.69
  5,260
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  7,030 6,999
  -4.37
  4,087,078
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  13,215 13,089
  -4.53
  1,383,337
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  14,215 14,215
  4.99
  74,579
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  2,814 2,794
  -5
  8,373,462
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,000,093 1,000,250
  0.01
  18
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  10,649 10,284
  -0.09
  3,095,115
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  2,888 2,830
  -2.55
  2,462,472
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  4,114 4,100
  1.89
  2,157,170
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  16,166 15,790
  -4.19
  348,401
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  31,834 31,871
  5
  226,662
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  41,094 41,201
  -2.63
  138,177
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,575 1,531
  -2.61
  4,005,479
 • اوراق تامین مالی
  صدانا981
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  8,535 8,560
  -0.72
  364,847
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  4,846 4,830
  -1.89
  13,416,880
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  7,716 7,716
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  3,805 3,800
  2.62
  1,868,005
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  1,861 1,834
  -1.56
  1,091,040
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  2,901 2,930
  -0.24
  1,117,572
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  2,489 2,470
  -5
  28,839,531
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  980,000 980,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  7,200 7,170
  0.17
  2,307,801
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,000,500 1,004,000
  0.4
  111
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  10,076 10,229
  -0.16
  1,548,885
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  11,153 10,800
  -0.12
  3,143,462
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,000,112 1,000,100
  0.01
  9
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت1
  12,260 12,009
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا1
  12,521 12,432
  -5
  1,403,703
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا1
  22,494 22,477
  -5
  121,676
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان1
  45,441 45,377
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس991
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید991
  966,471 966,471
  0
  2,000
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر1
  4,997 5,000
  3.63
  5,070,730
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب1
  3,599 3,579
  0.25
  9,860,924
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا1
  19,354 18,952
  -4.98
  280,034
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک1
  8,896 8,651
  -1.54
  1,572,295
 • اوراق تامین مالی
  اجاد211
  990,101 990,101
  -0.99
  2,020
 • اوراق تامین مالی
  اجاد221
  943,239 943,010
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد231
  953,000 953,000
  -0.63
  160
 • اوراق تامین مالی
  اجاد251
  950,014 950,014
  0
  175
 • اوراق تامین مالی
  سلامت41
  940,012 940,010
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل1
  1,759 1,761
  4.95
  171,756,321
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه1
  4,514 4,480
  -1.6
  5,320,355
 • هتل و رستوران
  گکوثر1
  16,664 16,553
  2.92
  378,109
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا1
  3,201 3,085
  -4.99
  6,645,453
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک1
  14,215 14,087
  0.24
  773,343
 • منسوجات
  نطرین1
  18,943 18,900
  -2.51
  866,422
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولشرق1
  2,300 2,288
  -4.98
  1,695,859
 • اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
  تسه96031
  436,238 439,276
  0