• انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  2,066 2,091
  4.71
  1,395,755
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  20,530 20,600
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  2,080 2,052
  -1.2
  480,750
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  3,215 3,229
  4.97
  4,131,959
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  4,862 4,880
  4.99
  712,819
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  3,480 3,480
  -0.88
  153,295
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  2,614 2,603
  -1.4
  1,514,224
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  19,709 19,650
  -0.31
  4,610
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  3,161 3,186
  2.81
  2,835,249
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  3,498 3,550
  1.31
  13,447
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  1,831 1,822
  -0.71
  553,321
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  1,796 1,800
  0.17
  875,520
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  5,200 5,194
  -4.99
  1,069,607
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,503 1,507
  0.4
  1,029,690
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  2,538 2,493
  -2.77
  4,892,938
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  3,828 3,889
  2.75
  7,995,018
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  31,829 31,798
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  7,598 7,612
  0.71
  199,169
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,083 1,084
  0.18
  333,372
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  1,569 1,560
  1.63
  1,020,256
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  9,462 9,450
  -0.65
  274,500
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  2,897 2,890
  -0.38
  968,892
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  3,674 3,641
  -3.22
  849,107
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  2,267 2,267
  2.53
  800,427
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  4,631 4,550
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,118 1,110
  -3.48
  6,921,923
 • کاشی و سرامیک
  کهرام1
  4,021 4,000
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  5,613 5,616
  4.99
  1,005,186
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  2,305 2,278
  1.24
  57,681,054
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  3,516 3,500
  0.11
  1,349,105
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  9,561 9,347
  -4.99
  563,947
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  1,139 1,143
  0.7
  1,899,973
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  1,637 1,621
  -2
  1,799,961
 • منسوجات
  نبروج1
  3,554 3,725
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  1,170 1,157
  0.96
  15,713,681
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  980 993
  2.8
  1,717,357
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  1,334 1,329
  4.31
  286,106,822
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  1,693 1,689
  -3.43
  363,658
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  9,875 9,900
  0.31
  16,085
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  5,258 5,220
  -0.21
  2,911,223
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  893 891
  -2.52
  1,824,270
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  12,532 12,537
  1.06
  187,137
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  7,151 7,200
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  3,564 3,563
  -3.75
  315,542
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  4,522 4,500
  -0.53
  57,045
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  8,985 9,100
  4.12
  186,818
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  11,541 11,083
  -4.65
  50,682
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  3,998 4,002
  0.83
  70,261
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  6,096 6,130
  -1
  258,530
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  5,334 5,300
  -0.86
  63,727
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  1,828 1,801
  -2.75
  909,804
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  2,730 2,720
  0.74
  305,221
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  10,507 11,030
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  23,560 22,828
  -4.18
  6,113
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  8,337 8,325
  -5
  239,447
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  7,018 7,161
  5
  176,246
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  7,143 7,160
  0.38
  12,983
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  6,590 6,658
  5
  321,895
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  10,629 10,990
  3.58
  10,494
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  15,926 16,698
  4.91
  1,991
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  4,165 4,136
  -0.77
  105,015
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  15,660 15,501
  -1.1
  9,935
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  7,476 7,400
  -1
  41,103
 • فلزات اساسی
  فجر1
  11,436 10,868
  -4.98
  500
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  1,362 1,364
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  9,308 8,948
  -3.9
  8,550
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  9,854 9,860
  0.62
  1,026,689
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  1,273 1,262
  -3.59
  1,056,875
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  5,159 5,150
  0
  8,999,216
 • فلزات اساسی
  فروس1
  6,588 6,665
  4.99
  1,686,125
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  31,835 31,990
  0.5
  6,851
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  7,862 7,524
  -4.99
  40,160
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  1,412 1,414
  -0.07
  220,081
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  11,648 11,635
  -5
  262,346
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  1,740 1,755
  1.56
  4,947,048
 • قند و شکر
  قصفها1
  11,283 11,014
  -2.75
  11,661
 • قند و شکر
  قزوین1
  5,935 5,823
  -4.18
  331,601
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  1,882 1,870
  -3.86
  1,332,163
 • قند و شکر
  قهکمت1
  8,131 8,130
  -0.5
  74,174
 • قند و شکر
  قشهد1
  10,093 9,700
  -4.63
  13,305
 • قند و شکر
  قلرست1
  6,132 6,121
  -5
  513,170
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  15,507 14,742
  -4.99
  1,240
 • قند و شکر
  قمرو1
  4,988 4,940
  -1.16
  22,891
 • قند و شکر
  قنیشا1
  3,981 3,857
  -3.48
  20,043
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  7,318 7,298
  0.19
  2,924,051
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  4,826 4,654
  -4.9
  28,363
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  3,910 3,900
  -1.39
  2,323,275
 • قند و شکر
  قپیرا1
  9,689 9,420
  -3.34
  16,584
 • قند و شکر
  قثابت1
  3,751 3,797
  -3.65
  1,209,907
 • قند و شکر
  قشرین1
  90,174 89,001
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  4,428 4,471
  -3.66
  189,976
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  9,593 9,500
  2.77
  829,253
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  2,731 2,741
  0.55
  61,687
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  2,892 2,868
  0.88
  5,003,312
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  1,697 1,697
  4.95
  778,335
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  3,292 3,324
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,902 2,800
  -3.51
  185
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  2,777 2,790
  -1.62
  10,041,833
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  1,488 1,484
  -2.11
  380,102
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  11,653 11,918
  2.58
  107,378
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  1,300 1,298
  -0.61
  538,553
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  1,986 1,974
  4.06
  420,666
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  9,736 9,338
  -5
  9,508
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  8,252 8,199
  -1.01
  10,252
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  2,107 2,149
  4.42
  249,593
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  11,115 11,200
  0.51
  86,606
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  9,075 8,625
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  4,239 4,345
  2.5
  235
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  3,033 2,980
  2.48
  1,435,072
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  17,204 17,198
  -5
  124,152
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  5,967 5,670
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  1,886 1,890
  -2.78
  1,332,326
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  3,319 3,459
  4.98
  33,937
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  1,791 1,785
  -0.17
  233,598
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  6,874 7,139
  3.92
  1,000
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  1,537 1,589
  4.95
  1,079,848
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  1,797 1,780
  -0.61
  2,025,858
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  8,748 8,739
  -1.06
  171,429
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  2,160 2,137
  -1.02
  16,690
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  4,496 4,421
  -1.76
  275,328
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  8,131 8,150
  1
  670,688
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  2,623 2,609
  1.48
  1,006,435
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  8,337 8,337
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  5,023 5,199
  4.02
  17,691
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  2,521 2,491
  -1.39
  64,642
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  5,500 5,572
  4.99
  76,931
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  1,513 1,500
  -3.54
  253,552
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  4,409 4,450
  1.57
  360,005
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  1,513 1,520
  0.8
  460,696
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,399 1,395
  -0.21
  60,547
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  972 961
  0.42
  1,102,380
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,520 4,529
  0.42
  5,432,372
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  3,506 3,514
  -2.23
  538,054
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  5,539 5,529
  -0.52
  6,255,261
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,217 1,213
  -2.8
  8,321,531
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  4,495 4,467
  -4.04
  131,765
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  2,038 2,050
  -2.19
  2,374,537
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  2,363 2,350
  -1.05
  289,308
 • مخابرات
  اخابر1
  2,329 2,320
  -0.39
  2,067,812
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  5,636 5,621
  0.04
  200,386
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  1,494 1,456
  -3.77
  182,180
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  3,560 3,541
  -4.76
  1,712,673
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  5,261 5,071
  -3.61
  233
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  43,674 41,498
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  3,015 3,015
  -2.68
  1,165,675
 • منسوجات
  نمرینو1
  9,203 9,288
  0.93
  360
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  927 930
  2.88
  3,547,419
 • فلزات اساسی
  فملی1
  3,981 3,974
  -1.15
  8,283,514
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  3,969 3,950
  -3.28
  493,025
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,598 4,641
  10.32
  20,536,745
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  2,497 2,522
  2.6
  2,508,883
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  9,063 8,880
  2.27
  621,718
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  15,390 15,351
  -0.32
  169,477
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  8,885 8,530
  -4.98
  11,894
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  2,085 2,051
  -1.72
  127,171
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  4,139 4,119
  -0.75
  238,926
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  5,441 5,465
  2.57
  680,779
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  2,268 2,300
  -2.75
  3,296,393
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش1
  3,331 3,497
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  1,904 1,900
  -0.11
  633,660
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  13,813 13,750
  -0.48
  37,122
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  2,098 2,080
  0.29
  1,185,009
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  5,052 5,125
  5
  1,347,214
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  2,526 2,546
  4.99
  3,373,551
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  1,905 1,923
  1
  779,497
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  4,451 4,484
  4.99
  498,358
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,284 5,166
  -1.52
  3,241,231
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  4,475 4,499
  -0.29
  356,354
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,728 9,699
  4.28
  1,751,274
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  4,342 4,350
  0.18
  5,508,508
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  11,058 10,988
  1.25
  60,676
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  5,992 5,940
  -1.46
  188,302
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  1,954 1,950
  -0.76
  419,523
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  48,138 46,999
  -2.44
  4,796
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  4,631 4,571
  0.82
  113,617
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  2,450 2,419
  -1.35
  63,306
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  39,082 38,500
  -1.7
  26,765
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  983 987
  -1.89
  32,359,267
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,171 1,168
  -4.11
  1,284,823
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  7,720 7,720
  -0.55
  4,007,414
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  15,634 15,439
  -1.45
  60,876
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  7,516 7,670
  -1.67
  2,309,383
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  5,576 5,500
  -1.68
  519,264
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  4,881 4,997
  -0.75
  170,965
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  2,642 2,588
  -2.38
  19,155
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  922 918
  -3.06
  4,913,402
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,716 1,720
  -1.04
  1,124,459
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  2,143 2,149
  -2.23
  1,433,503
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  4,600 4,601
  -0.09
  319,197
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  2,133 2,070
  -3.54
  50,000
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,349 1,353
  -2.8
  7,053,840
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  3,523 3,497
  0.81
  278,155
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  7,357 6,991
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,162 1,175
  1.56
  353,328
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاژن1
  2,422 2,440
  1.46
  1,156,150
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  3,016 3,038
  4.98
  2,251,032
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  2,589 2,550
  0.99
  338,287
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,346 2,290
  -2.51
  545,361
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  1,271 1,270
  -0.08
  30,740
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  3,186 3,143
  -1.66
  421,421
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  25,962 26,200
  0.93
  313
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  4,487 4,371
  -5
  77,910
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  1,555 1,533
  -1.22
  34,401
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  1,111 1,149
  4.08
  3,662,919
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  2,627 2,496
  -4.99
  20
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  6,110 6,140
  0.41
  4,716
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  3,246 3,100
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  5,206 5,140
  -2.02
  281,742
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  1,284 1,300
  1.33
  221,252
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  6,058 6,101
  0.74
  4,208
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  5,737 5,998
  4.55
  10
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  6,369 6,350
  3.1
  735,822
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  9,854 10,094
  2.49
  2,066
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  1,686 1,745
  3.68
  14,516
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  4,883 4,800
  -2.18
  26,491
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  6,242 6,242
  5
  645,245
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  3,088 3,041
  -2.12
  73,958
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  2,667 2,705
  -2.24
  696,390
 • قند و شکر
  قشکر1
  2,698 2,710
  0.44
  124,524
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  3,316 3,275
  -0.3
  428,336
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  3,020 3,039
  -0.52
  83,201
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  2,050 2,030
  -1.12
  74,329
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  13,883 13,795
  -4.25
  31,923
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  7,328 6,973
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  1,339 1,346
  0.3
  46,887
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  3,688 3,680
  2.99
  411,530
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,322 1,330
  -0.89
  102,692,169
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  2,907 2,933
  -3.9
  2,665,369
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  2,864 2,859
  -0.17
  240,586
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  4,051 3,880
  -4.22
  511
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  9,751 9,500
  -2.58
  106
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  1,066 1,061
  -0.47
  193,184
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  5,823 5,532
  -5
  200
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  1,773 1,767
  -0.79
  166,406
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  1,175 1,179
  1.38
  1,768,363
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,139 1,126
  -2.17
  1,239,360
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  4,388 4,351
  0.07
  64,947
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,306 2,306
  0
  341,623
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  3,570 3,505
  -2.34
  38,456
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  10,430 9,910
  -0.61
  272,598
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  35,052 35,144
  2.07
  8,599
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  2,834 2,791
  -2.89
  80,977
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  1,609 1,563
  -2.5
  9,012,700
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  916 911
  -3.29
  11,559,267
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  871 884
  -1.23
  1,860,404
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  893 886
  -0.34
  982,635
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  3,775 3,785
  -2.1
  1,577,934
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  16,944 17,026
  -4.54
  161,358
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,412 2,429
  0.83
  53,027
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  1,703 1,701
  0
  364,137
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  2,998 2,978
  1.15
  420,186
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  5,572 5,311
  -4.99
  15,658
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  19,949 19,556
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  3,750 3,830
  -0.73
  512,338
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  4,493 4,513
  -2.76
  116,991
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  4,977 4,833
  -3.13
  31,356
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  4,936 4,691
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  7,150 7,162
  -3.4
  467,581
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  2,315 2,282
  -1.93
  152,563
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  12,626 12,611
  -2.69
  164,715
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  3,573 3,627
  2.92
  217,593
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  1,595 1,590
  -0.13
  342,619
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  1,796 1,800
  0.22
  28,073
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  2,797 2,843
  -1.35
  243,433
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  7,471 7,499
  0
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  1,438 1,438
  4.96
  2,742,849
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  3,086 2,992
  -3.73
  154,873
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  3,253 3,170
  -2.58
  8,937
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  7,174 7,102
  -0.81
  455,559
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  1,945 1,970
  1.23
  537,107
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  3,130 3,035
  -2.07
  725,894
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  2,615 2,600
  -2.4
  693,606
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  970 959
  0.31
  7,536,743
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  2,369 2,384
  -1.65
  496,281
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,107 1,100
  -2.74
  20,822,996
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  4,767 4,747
  -2.37
  116,346
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  1,035 1,031
  2.28
  767,622
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  1,418 1,416
  -0.77
  731,993
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  6,542 6,598
  1.26
  130,635
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  1,448 1,444
  0.84
  1,522,591
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  1,778 1,840
  2.56
  700,368
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  2,449 2,470
  0.53
  596,554
 • فلزات اساسی
  فولای1
  2,745 2,770
  -2.33
  1,363,417
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  4,798 4,794
  -2.46
  16,925,777
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  2,063 2,060
  0.68
  139,683
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  1,171 1,157
  0.09
  13,907,427
 • محصولات شیمیایی
  شکبیر1
  15,000 15,000
  -9.09
  20,000
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  فن آوا1
  2,993 2,980
  -0.37
  285,333
 • محصولات شیمیایی
  شلرد1
  1,896 1,898
  -0.32
  2,826,067
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  فرابورس1
  3,283 3,290
  -0.27
  84,191
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  1,177 1,190
  3.66
  1,271,452
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  45,908 45,600
  -0.48
  332,047
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  11,304 11,000
  -1.33
  328,956
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  3,460 3,458
  -0.03
  56,641
 • سیمان، آهک و گچ
  سجام1
  1,146 1,143
  -2.22
  377,666
 • محصولات شیمیایی
  کازرو1
  1,363 1,374
  8.02
  164,973
 • محصولات شیمیایی
  ممسنی1
  1,277 1,255
  -1.34
  23,547
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  3,055 3,070
  -2.54
  1,587,799
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,475 2,495
  1.38
  728,245
 • محصولات شیمیایی
  زنجان1
  1,589 1,597
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,015 1,026
  4.91
  8,724,788
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  2,009 2,045
  7.12
  14,053,447
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  812 820
  0.74
  364,413
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  53,132 52,201
  0.02
  4,086
 • محصولات شیمیایی
  دهدشت1
  1,300 1,300
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  نیرو1
  9,299 9,270
  1.62
  343,612
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  6,126 5,932
  -3.73
  203,134
 • سرمایه گذاریها
  سنوین1
  4,597 4,600
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  13,654 13,380
  -2.09
  30,273
 • زراعت و خدمات وابسته
  آینده1
  1,212 1,212
  -3.04
  3,651,244
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا41
  8,649 8,649
  0
  0
 • تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
  بمیلا1
  3,229 3,260
  2.03
  172,390
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غصینو1
  7,458 7,280
  -0.3
  499,950
 • استخراج کانه های فلزی
  تکنار1
  8,379 8,600
  5.21
  84,655
 • محصولات شیمیایی
  داراب1
  590 598
  0.5
  5,254,592
 • محصولات شیمیایی
  فسا1
  655 655
  -0.61
  1,852,583
 • محصولات شیمیایی
  جهرم1
  712 714
  0.56
  2,666,795
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حرهشا1
  9,087 9,000
  0.31
  190,101
 • قند و شکر
  قشیر1
  3,195 3,255
  -0.46
  153,818
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  4,094 4,249
  0.81
  197,058
 • بانکها و موسسات اعتباری
  توسعه1
  788 788
  5.07
  1,416,918
 • سیمان، آهک و گچ
  سخواف1
  1,340 1,317
  1.31
  532,263
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,456 4,480
  0.65
  3,025,140
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,965 2,940
  -0.27
  630,209
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  5,553 5,550
  -1.98
  16,519
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آرمان1
  810 811
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  5,512 5,600
  2.51
  532,481
 • سرمایه گذاریها
  فلات1
  2,792 2,790
  0.07
  328,886
 • سرمایه گذاریها
  وکادو1
  7,860 7,773
  -3.3
  338,340
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیری1
  39,817 39,000
  -0.87
  58,317
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  27,542 27,612
  2.14
  138,092
 • حمل و نقل آبی
  حاریا1
  1,733 1,738
  1.22
  404,251
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کیسون1
  1,722 1,714
  1
  3,243,766
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بتک1
  14,790 14,790
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  1,999 2,042
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  3,839 3,864
  1.23
  459,508
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشوکو1
  7,868 7,900
  0.43
  38,973
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حبندر1
  5,035 4,990
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  11,730 11,694
  0
  1,691,029
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولراز1
  6,012 6,079
  1.08
  34,958
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ورازی1
  1,887 1,860
  -2.77
  56,703
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  2,492 2,500
  0.32
  13,814
 • محصولات شیمیایی
  شجم1
  2,615 2,603
  0.27
  383,033
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  تجار1
  2,673 2,667
  1.29
  363,807
 • بانکها و موسسات اعتباری
  سامان1
  1,318 1,310
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعتما1
  3,299 3,264
  -5.17
  116,453
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنظام1
  4,800 4,800
  -2.44
  101,070
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  1,543 1,543
  4.97
  32,008
 • محصولات شیمیایی
  شستان1
  815 815
  3.03
  37,300
 • مواد و محصولات دارویی
  دحاوی1
  5,000 5,000
  -4.78
  157,017
 • کاشی و سرامیک
  کصدف1
  1,513 1,513
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  7,433 7,490
  3.18
  176,011
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  14,560 14,700
  -0.65
  48,653
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  واحصا1
  15,192 14,261
  -4.61
  13,052
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  واحیا1
  29,453 29,301
  -2.61
  99,549
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  سفاسی1
  16,174 16,200
  0.55
  58,671
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  7,156 7,206
  2.18
  74,606
 • خودرو و ساخت قطعات
  تشتاد1
  9,378 9,400
  -4.45
  130,881
 • هتل و رستوران
  گکیش1
  7,488 7,506
  3.53
  294,498
 • ساخت محصولات فلزی
  فبیرا1
  2,135 2,150
  1.37
  1,015,494
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لکما1
  1,945 1,917
  -0.57
  7,651,565
 • سیمان، آهک و گچ
  سلار1
  2,255 2,255
  -6.51
  25,618
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  وثوق1
  4,363 4,477
  7.52
  1,347,939
 • قند و شکر
  قچار1
  11,700 11,700
  2.52
  86
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کابگن1
  1,250 1,250
  4.17
  2,500
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لازما1
  5,835 5,901
  4.87
  592,847
 • فلزات اساسی
  فسدید1
  11,860 11,860
  0
  19,688
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاست1
  5,979 5,901
  0.19
  23,597
 • لاستیک و پلاستیک
  پشاهن1
  5,101 5,101
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کقزوی1
  1,740 1,725
  1.29
  758,837
 • قند و شکر
  قجام1
  3,299 3,370
  7.7
  8,237,999
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بایکا1
  18,152 51,000
  190.04
  1,700
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غیوان1
  3,550 3,550
  0
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپیام1
  2,684 2,684
  0
  114,163
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  18,260 18,202
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  924 917
  0
  8,297,232
 • پیمانکاری صنعتی
  خصدرا1
  15,982 15,974
  0
  854,681
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  وثنو1
  2,107 2,110
  4.4
  912,493
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسالت1
  1,397 1,397
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,039 1,039
  3.28
  1,556,337
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی31
  70,805 70,805
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شزنگ1
  11,273 11,112
  -3.08
  92,063
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کایتا1
  23,992 23,987
  8.83
  129
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخانه1
  6,948 6,866
  -9.92
  31,378
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  وآفری1
  948 948
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  3,574 3,585
  -2.61
  397,281
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  11,304 11,300
  -0.27
  137,324
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  7,518 7,520
  0.72
  41,826
 • سرمایه گذاریها
  وآرین1
  1,172 1,186
  1.45
  1,937,233
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  2,081 2,030
  -1.17
  3,804,970
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنام1
  1,469 1,467
  7.08
  6,201,945
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  4,995 4,990
  1.03
  2,306,501
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنور1
  1,386 1,417
  2.76
  3,802,901
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثقزوی1
  3,938 3,956
  1.85
  328,896
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,074 2,073
  -0.48
  10,274,644
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  2,927 2,900
  -1.43
  155,205
 • فلزات اساسی
  فالوم1
  1,950 1,950
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پارتا1
  7,170 6,500
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  سپرمی1
  1,200 1,200
  0
  1,020,090
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاصفا1
  2,692 2,739
  10
  670,826
 • محصولات شیمیایی
  شسم1
  6,500 6,500
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  ساذری1
  12,206 12,206
  0
  220
 • لاستیک و پلاستیک
  پلوله1
  7,208 7,209
  -6.69
  3,537,840
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  سایرا1
  5,100 5,100
  5.88
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فسلیر1
  7,740 8,100
  7.96
  37,412
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  10,125 10,250
  4.15
  219,319
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولانا1
  4,140 4,140
  4.07
  565,375
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  آسام1
  26,795 26,795
  0
  0
 • مخابرات
  همراه1
  19,111 19,035
  -0.51
  111,318
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,139 1,140
  0.35
  657,962
 • سیمان، آهک و گچ
  سباقر1
  859 860
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمتاز1
  3,684 5,003
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپکو1
  5,057 5,035
  3.54
  5,677,698
 • ساخت محصولات فلزی
  فجوش1
  1,158 8,000
  620.72
  700
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  کاریس1
  22,532 22,526
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  2,401 2,399
  1.31
  31,361
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  5,521 5,610
  2.04
  4,021,082
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وآیند1
  1,164 1,150
  0.7
  831,217
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  وتعاون1
  1,150 1,150
  6.48
  1,658,328
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  آساس1
  16,490 16,490
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  وسرمد1
  1,521 1,490
  -2.74
  118,925
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  اطلس1
  24,199 24,199
  1.18
  42
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  5,010 5,029
  1.11
  1,498
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  صنوین1
  21,838 21,838
  -0.24
  203
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  4,112 4,115
  2.19
  1,060,484
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  1,203 1,181
  -2.48
  394,147
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  5,298 5,350
  1.04
  105,854
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  26,795 26,472
  -1.35