• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  2,206 2,225
  2.91
  1,591,490
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  4,438 4,600
  1.28
  3,707,873
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  5,202 5,211
  5
  3,872,471
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  1,870 1,909
  2.86
  814,855
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  4,840 4,900
  4.28
  1,396,043
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,338 1,343
  3.79
  1,064,205
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  8,519 8,500
  4.26
  2,039,703
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,255 1,289
  3.29
  296,303
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  1,755 1,802
  0
  1,509,756
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  13,420 13,430
  -0.21
  313,866
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  3,535 3,570
  1.71
  1,115,216
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  2,437 2,448
  4.97
  600,464
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,353 1,356
  4.95
  24,380,176
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  4,213 4,217
  2.21
  1,956,496
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  3,139 3,145
  4.6
  44,939,387
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  9,904 10,075
  4.99
  249,600
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  1,606 1,617
  5
  22,787,144
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  2,038 2,046
  2.81
  2,099,808
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  445 448
  0
  344,341,140
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  1,981 1,981
  4.98
  445,705
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  5,195 5,196
  0.74
  2,994,068
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  3,573 3,689
  3.74
  54,077
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  6,030 6,031
  5
  1,681,753
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  15,715 15,200
  -3.28
  116
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  9,315 9,350
  3.24
  179,689
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  5,392 5,451
  -3.2
  1,409,232
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  3,000 2,985
  2.86
  556,573
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  3,570 3,621
  2.06
  186,072
 • فلزات اساسی
  فجر1
  11,247 11,500
  2.31
  4,466
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  8,795 9,165
  4.99
  180,994
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  8,885 9,062
  2.18
  85,757
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  4,014 4,019
  1.03
  5,407,847
 • فلزات اساسی
  فروس1
  7,615 7,898
  4.17
  91,182
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  38,694 38,990
  2.94
  67,126
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  1,644 1,650
  4.96
  1,091,115
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  1,989 2,000
  4.49
  6,687,234
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  1,865 1,867
  4.95
  3,038,738
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  7,092 7,080
  1.4
  1,414,774
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  3,861 3,872
  4.99
  2,472,821
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  3,357 3,410
  3.08
  1,732,042
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  3,606 3,646
  3.11
  1,050,539
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  3,995 3,995
  4.99
  6,267,457
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  11,745 11,885
  1.28
  89,602
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  1,577 1,588
  1.08
  770,436
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  5,118 5,118
  4.98
  648,141
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  20,758 21,366
  4.36
  20,036
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  5,000 5,190
  4.11
  23,705
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  1,897 1,923
  0.69
  401,320
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  2,022 2,028
  4.97
  4,327,638
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  10,455 10,651
  2.18
  192,097
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  1,447 1,449
  4.92
  410,525
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  5,150 5,169
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,578 1,597
  1.27
  143,000
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  1,108 1,130
  2.82
  200,282
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,597 4,620
  1.07
  1,378,242
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  5,545 5,563
  4.98
  12,857,855
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  3,422 3,559
  2.89
  416,868
 • مخابرات
  اخابر1
  2,612 2,651
  2.39
  1,351,719
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  10,835 11,226
  4.99
  73,130
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  4,604 4,630
  -1.8
  1,275,627
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  1,302 1,302
  5
  4,373,807
 • فلزات اساسی
  فملی1
  4,049 4,058
  1.2
  3,187,557
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  4,252 4,263
  5
  1,582,385
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,199 4,309
  3.58
  843,136
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  17,188 17,674
  3.21
  69,539
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  2,690 2,799
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  6,373 6,411
  5
  350,568
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  2,515 2,522
  5
  719,714
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  2,401 2,450
  2.04
  27,332
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  9,553 9,689
  0.99
  28,896
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,090 5,057
  0.42
  1,844,666
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  1,519 1,521
  4.46
  20,450,887
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,542 9,552
  4.99
  1,279,509
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  6,559 6,580
  3.79
  2,763,615
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  2,762 2,773
  5
  2,266,866
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  57,332 57,500
  0.3
  5,914
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  44,721 45,300
  1.44
  23,583
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  10,358 10,400
  2.72
  1,977,055
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  18,934 19,600
  4.22
  124,681
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  7,107 7,345
  4.99
  456,103
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  960 960
  4.92
  18,986,189
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  5,584 5,612
  0.66
  189,927
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,283 1,288
  4.97
  24,439,559
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,336 1,336
  4.95
  7,450,575
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  3,672 3,640
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  4,420 4,541
  4.99
  157,866
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,614 2,660
  1.92
  401,421
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  1,500 1,517
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  4,222 4,295
  2.21
  529,954
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  2,393 2,397
  4.99
  3,340,292
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  3,345 3,345
  4.99
  5,659,271
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  9,236 9,236
  4.99
  222,147
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  5,107 5,155
  3.41
  117,965
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  5,031 5,031
  4.99
  325,947
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  2,055 2,090
  3.98
  280,779
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  4,626 4,721
  4.96
  1,303,975
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,260 1,260
  5
  57,733,778
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  4,714 4,712
  1.33
  75,097
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  4,205 4,217
  4.04
  2,023,065
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  1,699 1,699
  4.94
  995,601
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  1,457 1,474
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,364 1,377
  4.79
  11,497,728
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,523 2,540
  0.63
  258,936
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  2,253 2,253
  4.99
  348,450
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,567 1,567
  4.96
  2,165,513
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,499 1,505
  4.95
  5,575,559
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,487 2,491
  4.97
  972,709
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  7,127 7,127
  4.99
  5,582,421
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  4,692 4,711
  3.93
  655,671
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  4,142 4,150
  0.65
  138,318
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  1,794 1,810
  1.17
  549,508
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  4,576 4,592
  4.98
  458,267
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  2,209 2,212
  4.98
  17,599,201
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  1,982 1,965
  -0.91
  65,355
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  4,859 4,900
  0.82
  24,252
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  6,156 6,224
  2.23
  1,030,091
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  2,422 2,400
  -0.91
  1,061,751
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  4,287 4,200
  2.07
  513,765
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  3,645 3,667
  2.46
  647,937
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,251 1,266
  4.98
  5,948,386
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,062 1,062
  4.94
  6,257,184
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  3,452 3,473
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,466 1,478
  4.38
  15,269,163
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,819 2,808
  -0.04
  1,076,971
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  6,998 7,154
  4.99
  763,213
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  14,199 14,300
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,786 4,789
  5
  7,890,981
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  14,600 14,912
  3.27
  317,801
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  3,191 3,130
  0.22
  2,073,208
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  1,161 1,174
  4.63
  13,709,734
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  1,510 1,494
  2.12
  672,420
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  7,586 7,888
  4.57
  243,067
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  7,662 7,676
  4.99
  1,577,155
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس1
  7,311 7,311
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  5,393 5,450
  1.15
  22,278
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا1
  10,402 10,402
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  10,922 10,922
  5
  780,913
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  2,501 2,468
  3.05
  1,584,577
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  32,567 33,310
  3.55
  119,133
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  5,169 5,292
  3.52
  706,404
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  7,464 7,477
  5
  278,972
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  4,819 4,880
  3.06
  136,917
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  34,035 34,190
  4.52
  82,327
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  10,642 10,679
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  2,487 2,500
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  2,934 2,920
  1.46
  1,512,569
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,492 2,493
  4.97
  6,691,451
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  34,788 35,218
  5
  483,258
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  4,798 4,803
  4.98
  3,007,252
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  7,823 7,929
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  4,895 4,895
  5
  644,347
 • منسوجات
  نبروج1
  3,829 4,019
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,292 1,321
  4.91
  1,167,230
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  16,959 16,968
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  1,292 1,295
  4.94
  3,762,590
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  18,237 18,306
  3.26
  139,831
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  10,472 10,500
  0.51
  226,833
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  2,634 2,649
  4.7
  808,927
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  5,106 5,202
  4.98
  327,378
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  2,937 2,980
  2.48
  328,050
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  51,572 54,048
  5
  805
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  38,886 38,886
  5
  30,033
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  4,348 4,348
  5
  276,208
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  7,462 7,695
  4.99
  111,320
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  8,405 8,700
  3.51
  824
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  22,349 22,515
  5
  19,699
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  12,562 12,597
  -0.04
  24,505
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  13,372 13,500
  2.51
  115,119
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  3,198 3,190
  -1.42
  1,402,414
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  10,827 10,827
  4.99
  406,187
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  1,764 1,780
  4.77
  1,544,468
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  1,511 1,513
  4.85
  3,303,483
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  7,640 8,016
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  15,660 15,660
  4.99
  178,044
 • قند و شکر
  قصفها1
  18,878 18,700
  3.05
  144,816
 • قند و شکر
  قزوین1
  10,881 10,893
  4.99
  2,200,278
 • قند و شکر
  قهکمت1
  17,285 17,422
  5
  91,352
 • قند و شکر
  قشهد1
  16,012 16,600
  -0.84
  1,879,122
 • قند و شکر
  قلرست1
  6,488 6,496
  4.99
  377,504
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  15,573 16,349
  5
  265
 • قند و شکر
  قمرو1
  8,883 8,956
  4.99
  314,900
 • قند و شکر
  قنیشا1
  6,622 6,718
  4.99
  298,269
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  7,803 8,000
  2.83
  7,915
 • قند و شکر
  قپیرا1
  22,158 23,730
  4.92
  174,205
 • قند و شکر
  قثابت1
  4,964 4,964
  4.99
  7,226,271
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  7,205 7,100
  0.51
  116,806
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  8,112 8,112
  5
  3,103,897
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  3,633 3,650
  1
  89,209
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  2,860 2,864
  4.99
  1,326,153
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  3,108 3,080
  -0.9
  662
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  1,791 1,793
  4.98
  610,368
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  2,267 2,290
  2.6
  153,759
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  7,523 7,849
  4.42
  1,849
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  10,690 10,969
  5
  22,300
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  3,113 3,130
  4.65
  1,161,187
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  16,814 17,100
  4.24
  90,457
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  25,148 26,296
  5
  2,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  8,064 8,190
  2.45
  45,827
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  7,006 6,659
  -4.95
  8
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  2,378 2,378
  4.99
  2,262,398
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  7,230 7,339
  4.86
  196,345
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  16,203 16,299
  3.13
  139,512
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  5,848 6,180
  4.08
  132,616
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  4,745 4,840
  3.37
  1,870,683
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  3,680 3,691
  4.98
  561,097
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  17,426 18,500
  3.58
  14,167
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  9,529 9,650
  4.99
  52,448
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  3,867 3,867
  5
  204,909
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  12,458 13,075
  4.99
  300
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  2,041 2,052
  3.74
  499,239
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  5,540 5,578
  4.67
  444,140
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,655 1,661
  2.29
  6,778,212
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  2,010 2,041
  -1.92
  68,156,550
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,330 1,330
  4.97
  2,269,416
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  9,560 9,700
  3.63
  57,518
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  2,644 2,644
  4.96
  899,017
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  3,098 3,105
  4.97
  462,829
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  24,306 23,786
  -5
  21,868
 • منسوجات
  نمرینو1
  10,704 11,174
  5
  5,945
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  3,311 3,347
  4.11
  834,608
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  14,305 14,364
  5
  274,781
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  10,653 10,156
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  9,068 9,190
  4.57
  170,612
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  3,272 3,272
  4.97
  1,432,101
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  8,300 8,498
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  1,115 1,118
  4.98
  7,503,297
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  2,295 2,311
  5
  6,351,035
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  5,510 5,672
  3.9
  83,929
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  8,834 9,014
  5
  154,082
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  8,169 8,382
  4.47
  72,772
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  6,404 6,410
  5
  613,193
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  4,518 4,540
  1.86
  97,008
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  955 955
  4.95
  13,928,471
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,383 1,384
  4.93
  1,390,390
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  22,517 21,996
  0.52
  364,104
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  8,413 8,686
  4.93
  27,550
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  3,456 3,480
  4.85
  531,666
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,027 1,027
  4.9
  1,518,220
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  2,519 2,521
  5
  1,588,965
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  3,500 3,500
  19.17
  168,555
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  5,146 5,152
  4.99
  1,082,957
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  13,231 13,893
  5
  84,698
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  40,997 41,586
  5
  15,630
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  9,064 9,090
  -0.07
  54,643
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  1,938 1,938
  4.98
  3,205,238
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  2,901 3,038
  4.87
  13,990
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  9,483 9,658
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  5,570 5,680
  4.99
  97,943
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  8,565 8,729
  4.77
  157,172
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  11,439 12,322
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  5,358 5,410
  1.29
  43,338
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  15,265 15,100
  -1.02
  8,600
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  3,825 3,825
  5
  511,024
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  8,053 8,014
  1.96
  176,311
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  3,258 3,258
  1.75
  180,933
 • قند و شکر
  قشکر1
  4,816 4,817
  4.99
  460,730
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  3,998 3,990
  3.69
  499,734
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  4,435 4,446
  1.3
  81,522
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  3,619 3,630
  3.74
  206,985
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  24,198 24,198
  5
  34,645
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  10,360 10,360
  5
  305,230
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  3,060 3,070
  4.81
  528,324
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  14,993 14,607
  -2.45
  1,509
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  9,243 9,702
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  2,676 2,765
  3.56
  213,815
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  8,769 8,700
  3.12
  199,532
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  8,570 8,702
  1.92
  27,286
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  17,779 17,237
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  42,629 44,600
  4.81
  1,510
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  3,506 3,500
  1.92
  420,724
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  983 983
  4.91
  7,064,940
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  6,541 6,563
  4.99
  4,128,308
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  22,041 22,045
  5
  124,421
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  5,645 5,923
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  22,614 23,533
  4.83
  19,410
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  8,408 8,500
  4.1
  138,011
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  9,084 9,000
  0.93
  402,050
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  5,152 5,003
  -2.91
  3,088
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  8,970 9,090
  3.83
  81,704
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  1,770 1,789
  4.87
  516,300
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  9,510 9,450
  2.89
  479,969
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  2,700 2,730
  2.55
  128,442
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  3,424 3,401
  1.28
  1,113,633
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  6,809 6,827
  5
  2,127,513
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  4,603 4,542
  3.27
  2,331,699
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  2,153 2,140
  -0.47
  2,517,114
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,744 2,778
  1.54
  236,561
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  4,867 4,876
  2.74
  2,987,951
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,488 2,495
  2.89
  5,060,591
 • مخابرات
  همراه1
  19,959 19,950
  -0.06
  116,812
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,279 1,290
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  34,791 34,852
  5
  1,772,356
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  33,018 32,066
  -2.93
  6,682
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  7,013 7,093
  4.99
  198,453
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  5,918 5,962
  0.97
  383,553
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  1,258 1,240
  3.16
  1,736,320
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  4,090 4,180
  2.53
  577,689
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  2,055 2,092
  2.55
  592,494
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  9,039 9,100
  1.11
  224,779
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  5,543 5,649
  2.9
  201,450
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  3,324 3,400
  3.12
  757,466
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  2,158 2,155
  1.94
  487,665
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  12,909 12,900
  -0.09
  45,172
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  8,525 8,594
  0.9
  135,333
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  1,310 1,353
  4.56
  105,715
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  5,297 5,300
  4.99
  586,392
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  2,070 2,077
  3.08
  6,179,581
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  13,280 13,300
  0.34
  87,207
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  6,912 7,060
  2.62
  324,257
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  1,453 1,453
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,590 1,580
  -0.63
  79,746
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  14,271 14,929
  4.99
  43,656
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  5,358 5,450
  2.56
  107,049
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب1
  6,111 6,067
  0.81
  6,434,240
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  5,292 5,420
  2.67
  55,953
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  10,468 10,491
  0.29
  82,048
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  7,860 7,969
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  10,243 10,428
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  39,156 39,400
  1.77
  204,552
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین1
  2,723 2,731
  0.81
  2,080,653
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق1
  28,994 29,118
  0.49
  41,616
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,109 2,124
  2.12
  1,849,099
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  14,348 14,669
  5
  386,906
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,005,000 1,005,000
  -0.01
  6
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,024,739 1,021,002
  -0.48
  470
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران8111
  980,000 980,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  958,000 958,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  910,001 910,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان9111
  949,153 958,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  972,000 972,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  920,000 920,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل14111
  970,000 970,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  902,244 902,244
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  910,001 910,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  906,650 890,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا0121
  812,001 812,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  5,557 5,580
  3.18
  165,181
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  1,322 1,329
  2.31
  300,500
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  1,744 1,756
  3.91
  632,130
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  10,060 10,073
  4.99
  127,495
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  1,854 1,855
  4.98
  1,797,481
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  2,474 2,516
  4.1
  628,993
 • فلزات اساسی
  فولای1
  4,110 4,075
  2.8
  453,308
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  5,096 5,130
  4.25
  7,642,540
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  2,483 2,492
  4.97
  1,709,129
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  1,323 1,296
  2.05
  1,049,843
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  64,118 64,544
  3.56
  250,060
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  3,796 3,880
  -0.87
  78,692
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  4,016 4,000
  -0.07
  182,338
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,437 1,438
  4.81
  13,922,223
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,657 1,661
  3.17
  38,104,835
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  1,055 1,060
  4.95
  1,677,889
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  38,989 39,000
  4.02
  14,602
 • قند و شکر
  قشیر1
  5,040 5,020
  4.34
  834,525
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  5,642 5,625
  0.32
  17,762
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  8,206 8,400
  3.69
  37,325
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  10,431 10,445
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  30,957 30,990
  2.29
  17,622
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  3,404 3,407
  4.99
  2,499,829
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  3,454 3,458
  1.74
  124,844
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  1,901 1,933
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  8,927 8,960
  1.74
  74,163
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  14,491 14,551
  2.2
  36,819
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  5,989 5,985
  0.64
  977,626
 • قند و شکر
  قچار1
  18,579 18,575
  4.94
  16,094
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  21,924 21,998
  5
  1,071,459
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,346 1,345
  4.83
  1,231,427
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  4,285 4,297
  4.98
  511,440
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  9,478 9,550
  4.82
  620,832
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  3,878 3,999
  4.41
  1,226,343
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  3,775 3,788
  4.96
  1,082,118
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  12,208 11,610
  -2.87
  1,130
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  4,321 4,342
  4.98
  177,070
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  6,910 6,942
  3.91
  1,207,731
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  5,138 5,170
  4.45
  399,728
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  5,595 5,610
  0.9
  145,759
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  5,184 5,260
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  14,387 14,450
  3.63
  134,954
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  2,134 2,134
  4.97
  877,290
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  3,733 3,740
  -3.13
  104,248
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  7,514 7,549
  2.62
  142,884
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  2,530 2,523
  3.49
  890,000
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  2,166 2,160
  4.4
  242,559
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  22,561 22,590
  4.25
  26,435
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  1,780 1,785
  5
  1,092,561
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  11,852 11,896
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  13,879 14,100
  3.2
  168
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  3,361 3,350
  4.49
  397,408
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  1,921 1,923
  4.97
  1,872,539
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  19,480 19,494
  2.84
  36,970
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,040,010 1,040,010
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  4,060 4,056
  4.73
  440,222
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  11,970 12,150
  1.46
  112,725
 • اوراق تامین مالی
  سکرد981
  1,002,500 1,002,500
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  9,905 9,968
  4.99
  662,078
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  1,650 1,632
  1.43
  37,050
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,005,000 1,005,000
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  7,240 7,380
  4.25
  93,817
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  2,250 2,261
  2.17
  1,370,777
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  3,486 3,450
  0.79
  33,310
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  12,672 12,672
  5
  591,131
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  14,389 14,393
  5
  298,585
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  25,162 25,189
  3.65
  22,257
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,277 1,319
  4.6
  158,093
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  7,635 8,000
  -0.11
  23,261
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  4,343 4,302
  1.82
  1,718,565
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  4,893 4,899
  4.17
  140,693
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  2,106 2,130
  2.6
  394,715
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  1,650 1,651
  4.96
  3,780,406
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  2,411 2,415
  5
  2,083,180
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  1,606 1,612
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  952,004 952,004
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  7,270 7,290
  3.57
  340,819
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  6,777 6,845
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  7,843 7,858
  5
  1,601,293
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,025,208 1,027,170
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت1
  8,545 8,620
  4.75
  146,773
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا1
  9,750 9,740
  3.09
  23,687
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا1
  15,323 15,300
  1.38
  31,550
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان1
  40,745 41,000
  3.58
  142,469
 • اوراق تامین مالی
  امید991
  969,960 969,999
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر1
  2,682 2,763
  2.22
  332,846
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب1
  2,811 2,815
  2.7
  478,324
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا1
  15,924 15,979
  4.99
  438,870
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک1
  6,188 6,190
  4.99
  3,749,171
 • اوراق تامین مالی
  اجاد211
  960,000 960,000
  0